Dorothea Norlings mormors mormors far

Tillbaka

Johan Esberg


Johan Esberg

Esberg, Johan, superintendent. Född i Kumla socken i Närike d. 2 april 1665. Föräldrar: kyrkoherden Andreas Edzbergius och Sara Fogdonia. - Endast tjugu år gammal vann E. lagerkransen i Uppsala och företog därefter en utrikes resa, hvarunder han i Giessen på sin tjugusjätte födelsedag promoverades till teologie doktor. Det berättas, att han under sin vistelse i Tyskland skall ha skrifvit till påfven Innocentius XII och meddelat honom, att han hemligen antagit katolska läran, och därför begärt trehundra scudi. Emellertid fick han kort därefter fullmakt från Sverige såsom pastor i Almunge i Uppland, och denna befordran lär, om det anförda ryktet haft någon grund, förmått honom att ombyta tänkesätt. - 1698 utnämndes han till professor i grekiska litteraturen i Uppsala, men utbytte fem år därefter denna lärostol mot en professur i teologiska fakulteten och kyrkoherdebeställningen i Gamla Uppsala. År 1711 blef han, på grund af Carl XII:s fullmakt, utfärdad i Bender, utnämnd till superintendent på Gottland, där han efter tjugutre års berömlig ämbetsverksamhet afsomnade d. 17 april 1734. - »Han var en man med stora gåfvor, förträffligt minne, vidsträckt lärdom, vältalig och förde en kostelig penna», som likväl ej lämnat andra minnen efter sig, än ett par liktal och några akademiska disputationer. - - - Gift 1694 med Magdalena Lundia, en dotter till den berömde juristen C. Lundius.       Källa: Svenskt biografiskt handlexikon. Läs mera: Johan Esberg i SBL.

Hans far var kyrkoherden i Kumla, Andreas Edzbergius.

Andreas Edzbergius, född 16XX i Edsbergs sn. (Ör), död 1685. Präst.
Hovpred. hos K. X G. 1658. Kyrkoherde i Kumla.
"Andreas Laurentii Edzbergius. Prost öfver Contractet 1663. Död 1 Maji 1685"
Född i Edsberg, fadern bonde, student i Uppsala, fil mag i Leipzig,
präst i Strängnäs, "Kongl. Hofpredikant", kyrkoherde i Kumla, prost i Kumla,
Källa: Svenska Kongl. Hof-Clericiets Historia.
Gift med kyrkoherdedottern Sara (i andra källor Clara) Fogdonia, se nedan.
Barn: Johan Esberg (se ovan), Zacharias Esberg och Daniel Esberg.

*** Johan Esbergs mors anor, präster i flera generationer ***

Sara (i andra källor Clara) Fogdonia, född 16XX, död 1685-10.
Enka efter Företrädaren i Pastoratet Mag:r Ericus Petri Noreaeus.
Källa:Sv.Kongl.Hovcler.Hist.

*** Hennes far och mor***

Daniel Fogdonius, född 1600 c:a, död 1675. Präst i Örebro.
"Student i Upsala 1625, Mag. 1632, Paedagog i SöderTelge, Physices
Lector i Strengnäs, Prost i Glanshammar, DomProst i Strengnäs
1658, Kyrkoherde i Örebro 1669, död 1675 begrafven i Örebro Kyrkas
Sacristia." G.m. Dorothea ----, barn; Joseph, Darius, Elisabeth, Sara.
Källa: Strengnäs stifts herdaminne.

(Ovanstående Dorothea skall ha gift sig 1638 med Daniel Fougdonius och dött 1675. Hennes far hette Laurentius Olai. Enligt Vesterås stifts herdaminne av Muncktell var denne Comminister i Lindesberg och hans hustru hette Clara, "som efterlevde". Enligt det nyare herdaminnet av Ekström heter han Laurentius Olai Girstadius, f. i Järsta i Säbrå, d.1630 i Linde, kaplan där 1607, dessförinnan pvgd och kaplan i Lundby 1603. Hans hustru heter här istället Dordi de Besche, f. troligen i Belgien 1592/93, död 1696 (104 år!). Hon påstås vara samma Dordi de Besche som senare (1632) blev gift med bergsfogden Christoffer Geijer i Lindesberg, men i inga andra källor sägs denna Dordi de B. ha varit gift tidigare. Enligt "Släkten Geijer" levde Geijers hustru 1608-1696. Finns det två Dordi de B. eller har Ekström fått det hela om bakfoten. Han anger som källa LbgKyA, C I:I, FB 1632.)

(Nya uppgifter till ovanstående frågeställning. (Se Anbytarforum):
I kompletteringsbanden till Elgenstiernas Ättartavlor (från 2008) finns uppgiften om Dordi de Besches två giften med. Källa till dessa uppgifter är dock bara ovan nämnda herdaminne och inte någon annan källa. Se även denna diskussion.)

*** Hennes farfar och farmor***

Josephus Mattiae Fogdonius, född 1562 i Fogdö, död 1656-03-17.
Kyrkoherde i Strängnäs. Epitafium i Strängnäs domkyrka.
"Lector Graecae Lingvae vid Cathedral scholan" (Strängnäs) år 1592
"Rector 1596", prästvigdes 1598, kyrkoherde 1604 och "DombProbst" 1627 i
Strängnäs. Källa: Strengnes stifts herdaminne. Läs mera här ur nya herdaminnet
Gift 1600 med Elisabet Esberne Bose, född 15XY, död 1641.

*** Hennes farfars far ***

Mattias Andreae, född 15XX, död 1579. Präst i Fogdö.
Mattias Andreae Smolandus, rektor vid Vadstena skola omkr. 1556
och kyrkoherde 1561 i Fogdö och Helgarö församl:s pastorat i
Strängnäs stift. Epitafium i Strängnäs domkyrka. (Källa: Elgenstierna).
Gift med Märtha Johansdotter, född 15XX i Runsö, Öfver Sellö sn.

*** Hennes farmors far ***

Esbjörn Petri Bose. Kkoh. 1577 i Örebro. Prost över Nerike.
Sannolikt son till bonden Petrus i Äskog i Almby sn.
I så fall har han samma härstamning som Johannes Rudbeckius
och Olof Rudbeck. Källa: Strängnäs stifts herdaminne.
Gift med Malin som i en gammal förfalskad släktutredning påstås hetat Engelcrona.

I Magnus Collmars herdaminne från 1960-talet står om ovannämnda personer följande:
Esbjörn Petri nämns där som Esbernus Petri Bose, hovpredikant och kyrkoherde i Örebro 1577-1601. E P:s namn med tillnamnet Bose återfinns på inskriptionen på Engelbrekts grav i Nikolai kyrka i Örebro, vilken inskription E P lät verkställa. E P:s syster Kristina blev mor till Johannes Rudbeckius. E P:s dotter Elisabet, död 1641, var gift med domprosten Josephus Matthiae Fougdonius i Strängnäs.

Josephus Matthiae var "vid sin bortgång 17/3 1656 ungefär 96 år gammal" (alltså född o 1560). Han hade studerat i Greifswald och Frankfurt-an-der-Oder. Han var son till kyrkoherden på Fogdö Matthias Andreae (Smolandus), död 1580 "en mäkta gammal man". Denne "hade en tid förestått Vadstena skola och skall där ha visat stor nit gentemot de påviske, speciellt munkarna, varför Gustav Vasa befordrade honom till Fogdö" (Collmar), M A var slutligen kyrkoherde i Husby Rekarne. Han var gift med Marriet (Martha) Hansdotter, född på Runsö i Överselö socken (i Mälaren).

 

 

Tillbaka - Till startsidan