Tillbaka

mm mm fm ff

Domprosten Josef Fogdonius

---
Josephus Mattiae var son till kyrkoherde Matthias Andreae Smolandus och Martha Johansdotter. Född under faderns tjänstgöringstid i Fogdö tog han sitt man efter födelsesocknen. Som hans födelseår uppger Palmskiöld 1562 men sonen David säger i en supplik att fadern vid sin bortgång 1656 var 96 år och alltså bör han vara född redan 1560. Om hans skolgång och studier, hans tjänstgöring som lektor och rektor vid Strängnäs skola se detta herdaminnes andra del.
    Fougdonius blev 1604 kyrkoherde i Strängnäs och poenitentiarius --- efter Ilsbodinius död även domprost (1627). ---
    Som präst i änkedrottning Kristinas livgeding avlade Fougdonius skriftlig trohetsed till henne 1612, varvid han beseglade med sitt sigill, som hade I M över ett hjärta med en tjur och ett kors. År 1635 underskrev han på Gripsholm en liknande ed till Maria Eleonora.
    Biskop Petrus Jonae hade på ett avgörande sätt ingripit i M Josephus liv, då han tog honom ur Strängnäs skola och satte honom i Nyköpings och själv blev som en fosterfar för honom. Under de utrikes studier Fougdonius bedrev från 1588 under åtskilliga år framåt, hade han biskopens son Jona Petri som färdkamrat på kontinenten. Han efterlämnade en skriftlig redogörelse för biskopens sista sjukdom och död. På uppdrag av Petrus Jonae författade Fougdonius under sin tid som rektor en dogmatisk handledning, vilken utvidgad och förbättrad av lektorn Olaus Moretus, under namn av "Moretus tabeller" kom till flitig användning i svenska skolor. Han satt åtminstone en tid med i den kommité som hertig Karl tillsatte 1600 med uppgift att ombesörja en ny bibelöversättning. År 1651 tryckte Fougdonius med biskop Johannes Mattiaes samtycke och understöd sin Tractatus ethicus, som var en stridsskrift mot den filosofiska etiken. Han lät omkring 1652 trycka flera andra verk: "En gudheligh bön", "Examen catecheticum", också kallad "En psalm om chistendoms proof", "Några nyja psalmer till Gudz ära" och "Andelighe tröstspråk". ---
    I Hadorphs "Karl XI:s resa 1673" förekommer på tal om Strängnäs domkyrka en passus om Fougdonius: "Därnäst följer en öppen kor, varest den gamle pastor Mr. Josephus Fougdonius är begraven, en gudfruktig och allvarsam man i sin tid. Han älskade Gud och dess äro i allting befrämjade. Han förde ett strängt leverne i nykterhet och sparsamhet i sina dagar. Ståt och prål fann man icke i hans hus, seder eller kläder. Mång människa förargades av hans allt för enfaldiga leverne i mat, husredo och kläder, men honom täcktes så bäst leva, att späka sin lekamen till Christum, ty i allt han visste sig kunna följa Christi fotspår och de heligas exempel i Guds ord, det gjorde han gärna, men emot fattige var han en mycket givmild man och klädde och spisade mång eländig människa i den dyra tiden 1649, 1650, 1651 och 1652."
    Josephus Fougdonius avled den 17 mars 1656 - enligt Hallman under det han läste Fader vår - och begrovs den 11 maj i Strängnäs domkyrka.
    Gift med Elisabet Esberni, dotter till prosten i Örebro Esbernus Petri Bose, förmodligen i hans första äktenskap med en Malin. Äktenskapet synes ingått år 1600 ty då Elisabet dog 1641 säges makarna hav levat ihop i fyrtioett år. Dödsfallet inträffade före den 13 augusti, då Fougdonius till rådstugurätten inlade ett brev angående byte och arvsskifte mellan honom och hans barn efter hans hustrus frånfälle, vilket han ville ha bekräftat med stadens sigill. Detta beviljades men samtidigt klargjorde rätten att några gårdar, som kyrkoherden dels köpt dels fått i testamente av borgare i Strängnäs och som han frinjöt under sin livstid, skulle arvingarna erlägga skatt för.
    Barnen var till antalet tolv enligt det epitafium, som Fougdonius lät uppsätta i domkyrkan 1640 och som ännu finns kvar där. Sex barn var då redan döda: Abraham, Joseph, Isac, Maria, Anna och Sara.
    Daniel Fougdonius, student i Uppsala 1625, död som kyrkoherde i Örebro i april 1675.
    Johannes Fougdonius, student i Uppsala 1625, död som kyrkoherde i Gillberga 14 mars 1647.
    David Fougman, student i Uppsala 1628, har i en supplik, presenterad 3 sept 1662, om sig själv berättat, att han då tjänat kronan i snart 30 år, först i hovkansliet, så i Göta hovrätt som aktuarie, notarie, sekreterare och assesor. Skatterättigheten på Askars eller Plongsta hade han 1641 ärvt efter sin moder och drottning Kristina hade 1650 beviljat honom och hans hustru livstidsfrihet på hemmanet. Han hemställde att få denna frihet konfirmerad och 1655 och 1656 års skatter restituerade. Han dog 17 augusti 1665.
    Samuel Fougdonius adlad Engelkrona, student i Uppsala 1630, kronobefallningsman i Kopparbergs län, död 25 oktober 1647. Han var gift med Kjerstin Johansdotter, som efter mannens död gifte om sig med Daniel König.
    Josias Fo(u)gdonius och Fougdman, inskriven 1633 i Strängnäs Trivialskola, student i Uppsala 1644 och i Dorpat 1650, där han disputerade 1651. Tillhörde de "studiosi", som bevistade Johan Casimirs begravning i Strängnäs 1652. Domkapitlet behandlade 28 januari 1659 hans "äktenskapshandel" med Karin Gudmundsdotter. Han uppgav att hans brevväxling med henne var ett "ungdomsförseende" och bjöd henne 20 riksdaler till "förlikningsdiscretion". Domkapitlet rådde henne att acceptera erbjudandet. Under de tvistigheter, som han hade med sin bror Daniel omtalas han 30 april 1667 såsom gift med en Karin.
    Susanna, före 3 december 1633 gift med M Nicolaus Walingius, kyrkoherde i Jäder, död 1649. Hon gifte om sig med lektor Andreas Arvidi, Strängnäs före 30 april 1650 och avled i augusit 1652.
    Jacobus, inskriven i Strängnäs Trivialskola 1635 och i Uppsala 1648. Han avled som "cursor academicus" 1683.

Ovanstående text är utdrag ur Strängnäs stifts herdaminne.

 

Tillbaka - Till startsidan