Professor Carl Lundius (Dorotheas mm mm mf) hade en dotter som var gift med kyrkoherden i Piteå landsförsamling Daniel Solander. Utdraget nedan ur Härnösands stifts herdaminne visar att denne Daniel S hade en son och efterträdare, Carl S, som skrev bröllopsverser till sin kusin Clara Aurora Esbergs bröllop i Visby 1721. Carls son var den berömde botanisten Daniel Solander (1733-1782) som medföljde kapten Cook på dennes första världsomsegling.

Piteå landsförsamling i Härnösands stifts herdaminne s. 75 f.

---
15. Mag. Daniel Solander (1716-38), f. 6 jan. 1669 i Stigsjö, Säbrå pastorat, där fadern Daniel Solimontanus var kapellan för att kort därefter blifva khde i Nordmaling. Sonen inskrefs som stud. i Upsala 22 sept. 1688 med ett utmärkt testimonium af Hsands rektor gymnasii. Efter fullbordade gradualstudier promov. fil. mag. 10 dec. 1697, tjänstgjorde en tid ss. lärare i Sthm; prästv. 1700 och utn. till rektor vid St. Klara skola 11 okt. 1700. Från denna tjänst befordrades han till eloquentie lektor i Hsand 1706 och till teol. lektor secundus med interims- fullmakt 4 febr. 1713, tilltr. 1714. Var gymn. rektor 1710 och 1715. Fick kgl. fullmakt, dat. Timurtasch 1715, att vara khde i Piteå, tilltr. 1716, då han ock blef prost öfver pastoratet och Piteå lappmark, kontr.prost 1722. Under hans tid förrättades här tre biskopsvisitationer 1722 af G. Wallin, 1726 af P. Asp och 1730 af N. Sternel. Vid sistnämnda visitation anhöll prosten för sin stadigvarande opasslighet och ålders tilltagande, att sonen Carl Solander, som redan 8 år varit i församlingens tjänst, måtte förordnas till vice pastor, hvarigenom en särdeles hugnad skulle vederfaras honom på ålderdomen. Under hans ämbetstid var socknen tvenne gånger utsatt för ryssarnes härjningar. Prosten jämte hustru och två barn måste härvid i dec. 1716 taga till flykten, men upphunnos vid ett soldattorp i Kindbäcks by af fienden, afkläddes och spolierades. Senare gången 1721, då plundringarne ännu voro i friskt minne, undanskaffade man kyrkans dyrbaraste inventarier, hvilka vid visitationen 1722 befunnos i godt behåll, men prostgården och öfverstebostället Grans ståtliga byggnad nedbrändes. Prosten Solander var en kraftig både om skolan och församlingen förtjänt man. Afled 11 okt. år 1738. Hans prydligt uthuggna grafhäll har länge legat såsom brosten i en bondgård på Pitholmen.

Gift med Sophia Catharina Lundia, dotter af juris professor Carl Lundius i Upsala; d. 17/1 1757.

Barn: Carl, f. 28/3 1699, faderns efterträdare; Daniel, f. 1707 i Hsand,
jur. prof. i Upsala, d. 2/4 1785; Gertrud Sophia, g. 1746 m. borgmästaren
i Piteå Nils Kröger, d. i barnsäng redan 12/10 1747.
Tr.: Gratulatio cum... M. Georgius Vallin... doctor theologiæ in academia
Upsaliensi solemniter renunciaretur die Martii 1693 (undert. J. Gené et
Daniel Solander Ang.) Ups. fol. pat.
- De autocheiria, præs. J. Schwede, Ups. 1693.
- De religione veterum Gothorum, præs. E. Obrecht, ib. 1697.
- Carmen syncharisticon, cum.. dn. Jesperus Swedberg, s. theolog. profess.
prim. pastoris utriusque templi Upsaliensis munus susciperet
a. d. 2 Maii anno 1695 Ups. fol. (undert. Daniel Solander, Angerm.)

16. Mag. Carl Solander (1741-60), f. i Sthm 28 mars 1699, son af företrädaren. Inskrefs ss. student af Ångermanländska nationen i Upsala 4 apr. 1715 och uppbar subsidium studiosorum i biskop G. Wallins församling 1718; promov. fil. mag. 13 juni 1722. Blef i slutet af samma månad vid en visitation i Skellefteå ordinerad till präst af biskopen och därefter förordn. till faderns adjunkt; konrektor i Piteå triv. skola 13 maj 1730; förordn. att förrätta visitationer i Piteå och Luleå lappmarker; vid prästmötet i Piteå 1734 orerade han »de variis S. Cœnæ nominibus» och utsågs s. å. till fullmäktig vid riksdagen efter prosten M. Dahling. Rektor vid trivialskolan i Piteå 30 apr. 1735. Andra gången fullmäktig vid riksdagen 1738. Vid khdevalet efter fadern erhöll han alla rösterna, och fullmakt utfärdades för honom 18 febr. 1740, ehuru han ej aflagt pastoralexamen. Detta ledde senare till en anmärkning mot Hsands konsistorium, hvilket i sin förklaring meddelade, att Solander redan visat så tillräckliga lärda kunskaper, att konsistoriales funno examen öfverflödig. Erhöll prosttitel 15 okt. 1740; opponent vid prästmötet 1741, då art. de justificatione ventilerades. Söndagen därefter 22 febr. 1741 installerades han af superintendenten N. Sternel till khde härst.¹ Vid prästmötet 1749 i Piteå, då art. de theologia in genere af Benzelii Repetitio afhandlades, var han vice præses. Under år 1751 hade han att ombesörja och öfvervaka Piteå landskyrkas stora ombyggnad. Præses vid prästmötet 1755, då art. »de scriptura sacra» ventilerades, hvarvid han förut höll en oration »de scripturæ sacræ divina auctoritate» och efteråt genom ett föredrag. »De Masora Hebræorum» visade sin lärdom. Han utnämndes till kontraktsprost efter mag. Renmark 17 dec. 1757 och afled 27 maj 1760. En ovanligt driftig och begåfvad man. Till ett minne efter honom skänkte hans änka 1761 till sockenkyrkan en ljuskrona af mässing. Gift 3/11 1730 med Magdalena Bostadia, dotter af häradshöfd. i Västerb. Marcus Bostadius. Efter mannens död flyttade hon till sin dotter och måg i Finland, men återvände till Sverige. d. 1789. Barnen, födda i Piteå: Sophia Christina, f. 21/2 1732, d. 12/6 1733;
Daniel, f. 19/2 1733, fräjdad naturforskare, intendent vid British Museum
och botaniska trädgården i Kew, d. 13/5 1782;
Anna Magdalena, f. 15/11 1735, g. 30/8 1757 m. khden Dan. Idman
i Ijo, Finland. Hon höll ett tal på drottningens födelsedag i Piteå 1751;
d. i Piteå gamla stad 13/3 1807; Carl Bernhard, f.4/10 1739, d.9½ veckor g.
Tr.: Latinska och sv. verser i J. Dalenii disp. »De patre patrato» 1719 och Er.
Fluurs disp. »De ærario» s. å. - De pontifice Romano, præs. F. Törner, Ups.1719.
- De logica Arabum, præs. J. Steuchius, ib. 1721. Bröllopsverser vid
sekret. Joh. Lothigius' och Clara Aurora Esbergs bröllop i Visby. Ups.1721 f.

- The Christtrognas jordiska och himmelska hydda; likpredikan då mag.
J. A. Renmarck begrofs i Luleå 7 sept. 1755 Ups.

---


Daniel Solander. Kyrkoherdeson från Piteå, kommer till Linné och förälskar sig i dennes dotter Lisa-Stina. Från Uppsala kommer Solander till London. Blir föreslagen prominenta poster inklusive tjänsten som Linnés efterträdare, man tackar nej till alla. Han nöjer sig med att bli bitr. bibliotekarie vid British Museum. Hedersdoktor i Oxford 1771. Reser med Cook på dennes första världsomsegling till bl.a. Stilla havet varvid han har ett fruktbart samarbete med aristokraten Joseph Banks som står för resan på egen bekostnad. Tillsammans med Banks samlar han in 30.000 växter, representerande 3.607 olika arter varav 110 växtsläkten och 1.400 arter helt nya för vetenskapen. Solander är mer berömd utomlands än i Sverige. Han har kommit att betraktas som Stilla Havs-botanikens fader. Byster av honom finns i Auckland och i Sydney. Ett ståtligt monument över honom restes i Botany Bay i Australien redan 1914 på initiativ av August Strindberg.