Tillbaka

Gemensamma anor (förfäder och förmödrar) med Dorothea - tre generationer Solander
Professor Carl Lundius hade, förutom Dorotheas mm mm m Magdalena Lundia, även en dotter som var gift med kyrkoherden i Piteå landsförsamling Daniel Solander. Utdraget nedan ur Härnösands stifts herdaminne visar att denne Daniel hade en son och efterträdare, Carl, som skrev bröllopsverser till sin kusin Clara Aurora Esbergs (Dorotheas mm mm) bröllop i Visby 1721, som han då antagligen var med på. Son till Carl var den berömde botanisten Daniel Solander (1733-1782) som medföljde kapten Cook på dennes första världsomsegling. (Läs om detta längst ner på denna sida.)

Piteå landsförsamling i Härnösands stifts herdaminne s. 75 f.

- - -
15. Mag. Daniel Solander (1716-38), f. 6 jan. 1669 i Stigsjö, Säbrå pastorat, där fadern Daniel Solimontanus var kapellan för att kort därefter blifva khde i Nordmaling. Sonen inskrefs som stud. i Upsala 22 sept. 1688 med ett utmärkt testimonium af Hsands rektor gymnasii. Efter fullbordade gradualstudier promov. fil. mag. 10 dec. 1697, tjänstgjorde en tid ss. lärare i Sthm; prästv. 1700 och utn. till rektor vid St. Klara skola 11 okt. 1700. Från denna tjänst befordrades han till eloquentie lektor i Hsand 1706 och till teol. lektor secundus med interims- fullmakt 4 febr. 1713, tilltr. 1714. Var gymn. rektor 1710 och 1715. Fick kgl. fullmakt, dat. Timurtasch 1715, att vara khde i Piteå, tilltr. 1716, då han ock blef prost öfver pastoratet och Piteå lappmark, kontr.prost 1722. Under hans tid förrättades här tre biskopsvisitationer 1722 af G. Wallin, 1726 af P. Asp och 1730 af N. Sternel. Vid sistnämnda visitation anhöll prosten för sin stadigvarande opasslighet och ålders tilltagande, att sonen Carl Solander, som redan 8 år varit i församlingens tjänst, måtte förordnas till vice pastor, hvarigenom en särdeles hugnad skulle vederfaras honom på ålderdomen. Under hans ämbetstid var socknen tvenne gånger utsatt för ryssarnes härjningar. Prosten jämte hustru och två barn måste härvid i dec. 1716 taga till flykten, men upphunnos vid ett soldattorp i Kindbäcks by af fienden, afkläddes och spolierades. Senare gången 1721, då plundringarne ännu voro i friskt minne, undanskaffade man kyrkans dyrbaraste inventarier, hvilka vid visitationen 1722 befunnos i godt behåll, men prostgården och öfverstebostället Grans ståtliga byggnad nedbrändes. Prosten Solander var en kraftig både om skolan och församlingen förtjänt man. Afled 11 okt. år 1738. Hans prydligt uthuggna grafhäll har länge legat såsom brosten i en bondgård på Pitholmen.
G m Sophia Catharina Lundia, dtr af juris professor Carl Lundius i Upsala; d.17/1 1757.

Barn: Carl, f. 28/3 1699, faderns efterträdare;
Daniel, f. 1707 i Hsand, jur. prof. i Upsala, d.2/4 1785;
Gertrud Sophia, g 1746 m borgm i Piteå Nils Kröger, d. i barnsäng redan 12/10 1747.
- - -
16. Mag. Carl Solander (1741-60), f. i Sthm 28 mars 1699, son af företrädaren. Inskrefs ss. student af Ångermanländska nationen i Upsala 4 apr. 1715 och uppbar subsidium studiosorum i biskop G. Wallins församling 1718; promov. fil. mag. 13 juni 1722. Blef i slutet af samma månad vid en visitation i Skellefteå ordinerad till präst af biskopen och därefter förordn. till faderns adjunkt; konrektor i Piteå triv. skola 13 maj 1730; förordn. att förrätta visitationer i Piteå och Luleå lappmarker; vid prästmötet i Piteå 1734 orerade han »de variis S. Cœnæ nominibus» och utsågs s. å. till fullmäktig vid riksdagen efter prosten M. Dahling. Rektor vid trivialskolan i Piteå 30 apr. 1735. Andra gången fullmäktig vid riksdagen 1738. Vid khdevalet efter fadern erhöll han alla rösterna, och fullmakt utfärdades för honom 18 febr. 1740, ehuru han ej aflagt pastoralexamen. Detta ledde senare till en anmärkning mot Hsands konsistorium, hvilket i sin förklaring meddelade, att Solander redan visat så tillräckliga lärda kunskaper, att konsistoriales funno examen öfverflödig. Erhöll prosttitel 15 okt. 1740; opponent vid prästmötet 1741, då art. de justificatione ventilerades. Söndagen därefter 22 febr. 1741 installerades han af superintendenten N. Sternel till khde härst.¹ Vid prästmötet 1749 i Piteå, då art. de theologia in genere af Benzelii Repetitio afhandlades, var han vice præses. Under år 1751 hade han att ombesörja och öfvervaka Piteå landskyrkas stora ombyggnad. Præses vid prästmötet 1755, då art. »de scriptura sacra» ventilerades, hvarvid han förut höll en oration »de scripturæ sacræ divina auctoritate» och efteråt genom ett föredrag. »De Masora Hebræorum» visade sin lärdom. Han utnämndes till kontraktsprost efter mag. Renmark 17 dec. 1757 och afled 27 maj 1760. En ovanligt driftig och begåfvad man. Till ett minne efter honom skänkte hans änka 1761 till sockenkyrkan en ljuskrona af mässing. Gift 3/11 1730 med Magdalena Bostadia, dotter af häradshöfd. i Västerb. Marcus Bostadius. Efter mannens död flyttade hon till sin dotter och måg i Finland, men återvände till Sverige. d. 1789. Barnen, födda i Piteå: Sophia Christina, f. 21/2 1732, d. 12/6 1733;
Daniel, f. 19/2 1733, fräjdad naturforskare, intendent vid British Museum
och botaniska trädgården i Kew, d. 13/5 1782;
Anna Magdalena, f. 15/11 1735, g. 30/8 1757 m. khden Dan. Idman
i Ijo, Finland. Hon höll ett tal på drottningens födelsedag i Piteå 1751;
d. i Piteå gamla stad 13/3 1807; Carl Bernhard, f.4/10 1739, d.9½ veckor g.
Tryck: Latinska och sv. verser i J. Dalenii disp. »De patre patrato» 1719 och Er. Fluurs disp. »De ærario» s. å. - De pontifice Romano, præs. F. Törner, Ups.1719. - De logica Arabum, præs. J. Steuchius, ib. 1721. - Bröllopsverser vid sekret. Joh. Lothigius' och Clara Aurora Esbergs bröllop i Visby. Ups.1721 f. - The Christtrognas jordiska och himmelska hydda; likpredikan då mag. J. A. Renmarck begrofs i Luleå 7 sept. 1755 Ups.
- - -

Daniel Solander
(Syssling till Dorotheas mormors mor)

Daniel Solander, (1733-1782), var till sättet godmodig, jovialisk och omtyckt av alla. Han studerade för Linné i Uppsala och hyste ömma känslor för dennes dotter Lisa Stina. Efter en Lapplandsresa flyttade han 1760 till London, där Linné fann det angeläget med en trogen linnéan. I London skapade han sig snabbt en stor vänkrets och ett arbete som biträdande bibliotekarie vid British Museum. Tillsammans med sin välgörare Joseph Banks färdades Solander på kapten Cooks skepp Endeavour vid dennes första världsomsegling 1768-1771. De samlade in 30.000 växter, representerande 3.607 arter varav 110 växtsläkten och 1.400 arter helt nya för vetenskapen. Vid återkomsten mottogs de som lika stora hjältar som Cook själv. Solander blev ledamot av Royal Society 1764 och hedersdoktor i Oxford 1771 och gjorde ytterligare en resa med Banks 1772 till Hebriderna och Island. Han var en sällskapsbroder av stora mått och arbetade endast på museet på förmiddagarna. Han reste aldrig hem till Sverige och hade svårt med brevkontakten vilket gjorde att förhållandet till Linné blev allt mer frostigt. Det berodde delvis på att han inte kunde skicka hem några växter till Linné eftersom Banks ägde hela samlingen. 1782 drabbades han av ett slaganfall och dog. Daniel Solander är mer berömd utomlands än i Sverige. Han har kommit att betraktas som Stilla Havs-botanikens fader. Byster av honom finns i Auckland och i Sydney. Ett ståtligt monument över honom restes i Botany Bay i Australien redan 1914 på initiativ av August Strindberg. Mer på Wikipedia och i Populär Historia.

Tillbaka