Dorothea Norlings farmors morbror

Målaren Johan Hörner

Johan Hörner, född 1711-01-28 i Edebo, död 1763-03-04 i Köpenhamn. Om denne kan man läsa i bl.a. Svenska män och kvinnor och Nordisk familjebok samt i en bok om svenska målare i Danmark på 1700-talet. I Nord.fam.bok.1910 står:
"Hörner, Johan, porträttmålare, f. 1711 i Edebo socken (Uppland), d. 11 mars 1763 i Köpenhamn, kom vid 17 års ålder i lära hos den berömde porträttmålaren Scheffel, hos hvilken han vistades i sju år. 1735 begaf han sig för vidare studier till Köpenhamn, där han kom att stanna. Där vann han ganska snart ett visst anseende, så att en så framstående man som Rostgaard 1741 lät porträttera sig af honom. Utom dylika arbeten skall han äfven ha utfört eldskensstycken i Schalkes manér. Som ett af de märkligaste i denna väg nämnes en bild af Fredrik V och Juliana Maria "i ett nattstycke", där konstnären äfven säges ha framställt sig själf. Flera af hans bilder blefvo stuckna i koppar. K. hofmålare."

I Svenska män och kvinnor beskrivs han så här:
"Hörner, Johan, målare, f. 28 jan 1711 i Edebo skn, Stockholms län, d. 4 mars 1763 i Köpenhamn. Föräldrar: kyrkoherden Petrus H. och Lisa Tibelia. - Efter skolgång i Sigtuna var H. 1728-35 elev hos J.H. Scheffel i Stockholm. År 1735 kom han till Köpenhamn. På grund av trakasserier mot pietisterna, till vilka H. anslutit sig, vistades han därefter några år, möjl. 1737-40, på okänd ort men var sedan åter, senast från 1740, till sin död bosatt i Köpenhamn. Där vann han ett visst konstnärligt anseende och utförde en rad arbeten av olika slag för danska kungahuset. Sin främsta konstnärliga insats gjorde H. som porträttör. Hans klientel tillhörde främst borgerliga och akademiska kretsar, särskilt prästerskapet. H:s första kända porträtt i Danmark, av biskop Christen Willumsen Worm och professor Peder Nielsen Horrebow (1736), ansluta till Scheffels måleri, men i en grupp arbeten från 1740-talets början såsom de psykologiskt inträngande porträtten av Geheimearkivar Fredrik Rostgaard (1741), Amtmand Christian Hans von Warnstedt och kammarherre Niels Juel, tillämpade han den i Danmark, bl.a. genom Andreas Möller, använda strängt frontala figuruppställningen. Redan från 1742 tillkommo dock dekorativt hållna porträtt, bl.a. Dorothea Elisabeth Leidhoffs, som genom friare arrangemang och ljus, klar lokalfärg åter anknyta till Scheffel och helt tillhöra rokokon. Från omkr. 1750 står H:s konst i visst beroende av C.G. Pilo; vanligen, såsom i porträtten av Dorothea Wedell (1754) och Johanne Christiane Rise, tillämpas Pilos ljus- och luftmåleri samt fria touche på ett självständigt sätt. Övervägande dekorativt hållna arbeten växla med porträtt, burna av en ofta ömsint fördjupad karaktärstolkning. Särskilt flera mansporträtt äro stilistiskt helt oberoende av Pilo i sin enkla realism, t.ex. porträttet på psalmdiktaren biskop Hans Adolph Brorson (1756). I bilden av industriföretagaren Abraham Pelt och hans familj (1758) har H., trots kompositionella svagheter, skapat den danska rokokons förnämsta grupporträtt, i vilket drag av borgerlig genremålning blandats med stilelement tillhörande representationsporträttet. Omkr. 1760 påverkades H. av det av Pilo vid denna tid utvecklade mer allvarsstämda klärobskyrmåleriet och nådde bl.a. i den lugna, opretansiösa och koloristiskt finstämda bilden av Etatsraad Johan Henrik Kirchhoff en konstnärligt och psykologiskt förnäm helhet. H:s styrka som porträttör var framförallt den ofta starkt realistiska skildringen av äldre män, men stundom kan också en frisk och livfull kolorit, särskilt i stoffmåleriet, ge hans arbeten ett främst dekorativt värde. Av H:s ytterst omfattande produktion av stilleben och genre, särskilt s.k. "nattstycken", är nästan intet känt. Bevarade arbeten ha en borgerlig och realistisk hållning. - H. är repr. i Statens Museum for Kunst i Köpenhamn, på Fredriksborg och i andra statliga och privata samlingar i Danmark; ett fåtal arbeten i Sverige äro kända. -
Gift 1737 med Christine Wass."

I Statens Museum for Kunst, som nyligen genomgått en omfattande renovering och tillbyggnad, hänger fortfarande 2001 två porträtt och två stilleben av Johan Hörner i avdelningen för dansk och utländsk konst från 1600 till 1800. Där finns även målningar av C.G. Pilo som också var verksam i Köpenhamn. Konstverk (extern länk).

Nationalmuseum finns ett flickporträtt och på Gbg Konstmuseum ett mansporträtt.

Johan Hörner, 1711-1763, svensk-dansk maler. Hans stærkt pietistiske religiøsitet gjorde, at han måtte forlade Sverige til fordel for Danmark i 1735. Også her mødte han mistro, men kunne dog ernære sig af sit portrætmaleri med gejstlige, adelige og borgerlige som modeller. Hörners indlevede og djærve portrætkunst udvikledes med tiden i koloristisk retning, til dels under påvirkning fra C.G. Pilo. Af Den Peltske familie (1758, Sankt Petri Kirkekollegium, København) ses, at han tillige beherskede det store gruppeportræt. Hans natstykker, genrebilleder og stilleben var også efterspurgt i samtiden. (Gyldendals åbne encyklopædi)

Läs mera om Johan Hörner här på Wikipedia.

 

Tillbaka