Tillbaka

Dorotheas mm mf mm hette Karin Jensdotter, gift Burmeister. Hon hade två bröder varav en var:

Köpmannen Holger Jensson Lund

Holger föddes omkring 1645. Hans fader, Jens Olufsen Lund var handelsman i Visby och ägde dessutom en gård vid Söderport. Fadern utnämndes 1641 till rådman av länsherren Holger Rosencrats. Han dog 14 februari 1649 och gravstenen finns i Visby domkyrka. Fadern, eller möjligen modern Sohpia Sandersdotter, uppförde 1645 en stor kalkugn vid St Hästnäs gård. Efter faderns död drev modern ensam kalkrörelsen vidare. Modern var med stor säkerhet gotländska då hon i ett arvsskifte fått på sin lott Hallbåter i Levide, vilket hon sålde.
    Denne Holger Jönsson-von Lunden var på sin tid en av Gotlands mest framträdande personligheter, kanske den vidlyftigaste affärsmannen, som provinsen någonsin haft. Släktnamnet von Lunden har Holger bara i skrift använt en gång – som finns bevarat – vilket är anmärkningsvärt då hans underskrift finns på många hundra ställen. En av Holgers systrar, Barbara, använde sig däremot av namnet von Lunden.
    Holger var den yngsta sonen i familjen. Åren 1666-1667 står han upptagen som köpsven i sin svåger Hans Burmeisters handelsbod i Visby. År 1668 öppnar han en egen affär, dit han importerar specerier och köper trävaror av bönderna. År 1670 hade Holger dessutom etablerat sig som skeppsredare i kompanjonskap med brodern Olof. 1675 skrev han ett kontrakt med guvernör Gabriel Gabrielsson Oxenstierna om övertagande av all kronans skattetjära till det vanliga markegångspriset. Som kalkpatron synes Holger ha börjat 1671 då han inköpte Hästnäs kalkbruk. År 1674 begärde han som magistraten i Visby att få arrendera mark för utvidgning av sin kalklada och byggande av en kalkugn vid "piperska hålet". Det dröjde dock till 1679 innan han fick sin kalklada uppförd här då stadens borgare klagade och själva ville bygga kalkugnar inom området.
    Kung Karl XI hade nu, 1679, beslutat att bygga en stor örlogsbas i Karlskrona. Det behövdes byggnadsmaterial och man vände sig till Gotland och Holger Jönsson. Leveranserna gick dock dåligt. De andra kalkbruksägarna vill inte leverera kalk genom Holger. I en skrivelse den 2 augusti 1681 klagar Holger hos landshövdingen Cedercrants att dessa andra kalkbruksägare hellre ville avyttra sin produktion till främmande än hålla last i beredskap för kronans räkning. Jöran Burs, handelsman, lyckades övertala bönderna bl a i Kräklingbo att själva sälja virke som var avsett till kronan, varefter det en natt hemligt lastades ett fartyg och seglade iväg – kronans timmer var borta.
    Den 26 november 1680 slöts ett arrendekontrakt gällande Gotland mellan drottning Kristina och Holger Jönsson-von Lunden. Holger skulle uppbära inkomsterna av landsräntor, stora och lilla Accisen mot en årlig arrendeavgift.
    Den 2 maj 1682 gifter sig Holger med Elisabeth von Lingen. Till de nygiftas förfogande ställs en gård vid Strandgatan, där nu Strand hotell ligger. Holger blir genom giftet arvsberättigad till Johan von Lingens egendom och såg i Klinte hamn. Framtiden ser ljus ut för paret och affärerna går väl.
    I Klinte bedriver Holger handel, han säljer bl a lärft, lin, hampa, specerier, salt, sill, humle, gryn, korn, malt och råg. Holger anlade 1680 en kalkugn vid Stora Grundet i Klinte – Varvsholm – för export av kalk. Han var kalkugnsägare vid Klintebys i Klinte socken 1685, dessutom kalkugnsägare vid Stora Hästnäs samt arrenderade kalkugnarna nedanför Visborgs slott och Skansen i Visby.
    Gotlandsarrendet slutade emellertid olyckligt och sades upp redan midsommartid 1684. En bidragande orsak till att Holger hade svårigheter att erlägga arrendesumman var den stora förlust han gjorde på förlisningen av ett från Spanien kommande saltskepp. En annan källa anser att uppsägningen av kontraktet kom som en överraskning för Holger.
    När Holgers arrende av Gotland gick ut engagerade han sig i en ny affär. Han åtog sig att finansiera Lummelunda järnbruk. Uppbar arrende av järnbruket 1686-1689, varvid man tog malm från Utö gruvor. Affären visades sig inte så lyckad och finanserna undergrävdes. Holger var tvungen att pantsätta hela järntillverkningen och hela den övriga fasta egendomen samt fick borgen av bl a systern Karin Burmeister och svågrarna Johan och Petter von Lingen.
   Ovan nämnda affärer är bara några av alla de verksamheter som Holger var inblandad i.
   Holger avled 1692 barnlös och boet försattes i konkurs. Begravningen betalades av hans syster Karin och kostade 71:12 daler silvermynt.

Gösta Hassellöf  2001. Källor: Material på Landsarkivet i Visby,
Axel v Heijnes släktforskning. (Citerat ur Klintebladet maj 2002.)

Tillbaka